کد خبر : 237687
تاریخ انتشار : 4 اردیبهشت 1397 10:45
تعداد مشاهدات : 215

حافظه شنیداری و تقویت آن

افرادی که از راه شنیدن و تمرکز شنیداری به مرحله یادگیری پایدار می رسند، دارای حافظه شنیداری اند .


حافظه شنیداری از مولفه های مهم حافظه است که تقویت آن برای دانش آموزان ضروری است. عملکرد حافظه به این صورت است که مطلب وارد حافظه کوتاه مدت شده و با تکیه بر حافظه فعال مورد استفاده قرار می گیرند و با استفاده از مخزن حسی (که مهمترین آن ها شنیداری، دیداری هستند) درک و رمزگردانی می شوند و به حافظه دراز مدت انتقال پیدا می کنند.

 حافظه شنیداری به رمز گذاری در حافظه هنگام یادگیری کمک می کند. رمز شنیداری وابسته به صدا یا تلفظ محرک است. هنگامی که می خواهیم شماره تلفنی را به خاطر بسپاریم صدای ارقامی را که شنیده ایم حفظ می کنیم. در ثبت حسی تنها آن اطلاعاتی که مورد توجه قرار می گیرند انتخاب می شوند و برای پردازش به بخش های دیگر حافظه سپرده می شوند. بنابراین مهم ترین دلیل حذف اطلاعات از ثبت حسی بی توجهی است. پس در بحث تقویت حافظه شنیداری باید بر تمرکز و دقت و توجه دانش آموزان تکیه کرد. ضعف در این حافظه در دانش آموزانی که دچار اختلال یادگیری هستند مشاهده می شود.

کودکانی که در یادگیری بیش تر از حافظه شنیداری استفاده می کنند، از نشانه های رفتاری زیر بهره می برند:

1 . بیش تر به واژه های سمعی تکیه دارند .

2 . اغلب هنگام فکر کردن به اطراف خود می نگرند .

3 . پر طنین صحبت می کنند و گاه بیانشان بر حرکاتشان غلبه دارد .

4 . معمولا دست خود را تا نیمه کمر بالا می آورند و با آن ژست می گیرند .

5 . عموما بیش از دیگران، می پرسند .

6 . وقتی مخاطب قرار می گیرند، به نقطه ای خیره می شوند و حرکات سر و چهره شان علائم پرسش، پذیرش و تایید و تعجب را تداعی می کند .

تمرینات تقویت حافظه شنیداری کودکان:

1- سه کلمه برای کودک بیان کنیدوازوی بخواهید پس ازاینکه هرسه کلمه راگفتید،آنهارابازگوکند.سپس چهار کلمه وبه همین ترتیب پیش برویدتامطابق رشد سنی و طبیعت خویش ازحافظه شنوایی برخوردار شود.

2- یک جمله برای کودک بگو.یید واز او بخواهیدآن راتکرار کند.سپس دو جمله بگویید تا آنها را تکرار کندوبه همین ترتیب پیش برویدتاتوانایی وی به حد هنجار وطبیعی برسد.

3- تمرینات 1و2 راانجام دهید،امااین بار دانش آموز ترتیب گفتن کلمات راهم حتما رعایت کند.دراین صورت توانایی توالی شنوایی اونیز تقویت خواهد شد.

4- چند دانش آموز راکنار هم بنشانیدواز آن ها بخواهید این بازی راترتیب دهند.نفراول یک کلمه بگوید،نفردوم همان کلمه را تکراروکلمه دیگری که مناسب است به آن اضافه کند،نفرسوم دوکلمه قبلی رابگویدوکلمه دیگری راکه مناسب است به آن اضافه کندوبه همین ترتیب پیش رود.

به عنوان مثال نفراول: من،نفردوم: من در،نفرسوم :من درحیاط….

5-همان بازی راترتیب دهیداما این باربه جای استفاده ازیک کلمه ،دانش آموزان ازیک جمله استفاده کنند. به عنوان مثال نفراول:من درحیاط مدرسه بازی کردم. نفردوم:من درحیاط مدرسه بازی کردم وبعد به کلاس رفتم. نفر سوم:…..

6- به کودک چند دستور بدهید واز وی بخواهید آن دستورات را به ترتیب اجرا کند.این تمرین علاوه برحافظه شنوایی،توانایی(حرکتی-شنوایی) ونیز(توالی شنیداری )رابا هم تقویت می کند.

7-یک کلمه بیان کنید وپس از 30ثانیه ازاوبخواهید آن راتکرارکند. درتمرینهای بعدپس ازگذشت چند ثانیه ازاوبخواهیدکه نام شئ مخفی شده رابگوید.این تمرین را آنقدر ادامه دهید تابتواند درحدود 30 ثانیه شئ رادرحافظه کوتاه مدت خویش نگه دارد.

8-ابتدا برای او قصه های بسیار کوتاه بگوییدسپس داستانهای بلندتر بگوییدوبعدازاوبخواهید قصه های شما راتقلید کند وسرانجام خودش قصه بسازد.

9-ازاوبخواهید اشیای پیرامونش را نشان داده ونام ببرد.

10-کودک رایاری دهید تاتعدادی عدد یا لغات ساده را به خاطر بسپارد.

11-یادگیری لالایی ها،اشعار،مثل ها،…..

12-به کودکان دستورالعملهایی بدهید که قبل از اجرا آن را باخودتکرارکنند.

13-تعدادی حروف بی معنا رابرای کودکان تکرار نمایید تاآن رابه حافظه خودبسپارند.مثل حروف بابابابا ،ساساساسا، نانانانا…

14-کودکانت راتشویق کنید که با چشمان بسته به مترادفهای شنوایی گوش دهند،مثل باد و شاد

15-دستورالعملهایی که شامل مراحل متعدد است به کودکان عرضه نمایید.

16-کودکان راتشویق کنید که شماره تلفن بعضی ازموسسات خدماتی،مثل آتش نشانی وساعت گویا رایاد بگیرندوبه خاطر بسپارند.

17-تعدادی ازکلمات را برای کودکان با آهنگی خاص بخوانیدوازآنها بخواهید هرکلمه شنیده شده رابگویند.

18-ازدستورالعملهای شفاهی استفاده بکنید،به این ترتیب که پرتقالها راروی میز بگذار،سیب هارازیر میزبگذارومکعب های زرد را بالای میز بگذار.

19-یک برنامه تلویزیونی را انتخاب کرده،اجازه دهید که کودک آن رامشاهده کند.سپس ازاوسوال نمایید که صفحه تلویزیون چه تصویری را نشان می دهد.

 

منابع: خدیجه علی محمدی ، فاطمه بیانفر و پاکدل ها

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
آثار نمایشگاه
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
25800
تعداد افراد آنلاین
25800
تعداد اعضای گروه
25800
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12