هنر و زیبایی شناسی

  ارتباط هنر و زیبایی شناسی از موضوعات تربيت هنري است که در صدد شكوفايي فطرت دانش آموزان از طريق ايجاد محيط آزاد براي تقويت حواس، تخيل، خلاقيت، ظرفيت هاي نهفته هوش و تفكر می باشد.

  1 شهریور 1393

  ارتباط هنر و خلقت

  ارتباط هنر و خلقت از موضوعات تربيت هنري است که در صدد شكوفايي فطرت دانش آموزان از طريق ايجاد محيط آزاد براي تقويت حواس، تخيل، خلاقيت، ظرفيت هاي نهفته هوش و تفكر می باشد.

  1 شهریور 1393

  هنر چيست؟

  1 شهریور 1393

  نقش عوامل یادگیری در آموزش هنر

  سه عامل در یادگیری آموزش هنر نقش دارند که عبارتند از معلم و مربی، محیط یادگیری و دانش آموز

  1 شهریور 1393

  • تعداد رکوردها : 725
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12